สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566  
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
  ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
     
  ประกาศเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
 
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)
 
     - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)
  
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
   
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ สัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

 
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566  
    - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
     หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
 
    - โครงการติดตั้งราวกั้นอันตราย (Guard rail) และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณจากถนนบายพาสถึงทางลงเขื่องโพธิ์เตี้ย ชุมชนตาลโหรนโนนตาชูพัฒนา
หมู่ 2 และ

   - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 6 ชุมชนพบสุข 1 หมู่ที่ 5
 
    - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
    หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
          ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
 
     
    - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
     หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
     
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์
โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้า
 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566
 
     โครงการเสริมผิวแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยแสนสุข 1 บ้านแสนสุข
 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
     
 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
 หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
    โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยแสนสุข 1 หมู่ 7 บ้านแสนสุข        
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข       
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า     
โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์     
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2566
 
     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
    คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข
 
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
     ซอยแสนสุข 1 หมู่ 7 บ้านแสนสุข
 
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า  
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์  
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
    ขนาด 1 ตัน
 
     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  - ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
       หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
      - ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
       หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
 

   - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         - จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
         - จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร
   -
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
- ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านวิโรจน์พัฒนา
หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
 
     - เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแสนสุข หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

  
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6 (ซ้ายทาง)
หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข

   
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   
- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพบสุข 12/6
(ซ้ายทาง) หมู่ที่ 5 บ้านพบสุข


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด. 2)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561