สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  
       
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
    (ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 67)
 
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    - รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

    - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
    (ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 67)

 
       
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
(ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 66)
 
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 66)
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
    (ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย. 66)
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย. 66)
 
     
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)  
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านคนชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านตะคอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยมรกฎ หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสันติสุข 1 ไปหน้าไชโย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขธ 8831 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อเก้าอี้พลาสติก PVC จำ นวน 250 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุสนาม สำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนประจำตำบลปรุใหญ่ ภาคเรียนที่ 2/2566
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านคนชุม ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง