เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา พ.ศ. 2563

    
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา พ.ศ. 2563

คำแถลง  [ ส่วนที่ 1 ]

รายละเอียดคำแถลง
                                                                                                    
รายละเอียดประมาณการรายรับ
                                                                                      
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
                                                                                    
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ 
                                                               
         ประปาเทศบาลตำบลปรุใหญ่      [ ส่วนที่ 3 ]
                                                                            
บันทึกหลักการและเหตุผล [ ส่วนที่ 2 ]
                                                                                                        

รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน                                 
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน                          
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล    
                                               
รายงานประมาณการรายรับ                                                                                                        
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ                                                                                      
รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                                                      
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                                                    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                                                                                   
รายงานประมาณการรายรับ-เฉพาะการ

รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

ประปาเทศบาลตำบลปรุใหญ