แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552-2555


คำสั่งป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผล คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

แต่งตั้งคณะกรรมการอนุมัติจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ และคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
ของเทศบาลตำบลปรุใหญ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคณะกรรมการติดตามประเมิน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันการทุจริตประจำตำบลปรุใหญ่

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
ประกาศแสดงเจตจำนง สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลปรุใหญ่


ประมวลภาพกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. และการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต