แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 -2563) [ประกาศ]
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560)  [ประกาศ]

ประกาศการแบ่งส่วนราชการ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
แบบประเมิน LPA 2561 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]
แบบประเมิน LPA 2562 [ด้าน 1] [ด้าน 2] [ด้าน 3] [ด้าน 4] [ด้าน 5]

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มพนนักงานครูเทศบาล และที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครู ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
พ.ศ. 2562

 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562