นายพลชเวทย์   โชติสถิตย์ธนากุล
ปลัดเทศบาล
 
นายธนน   ดำรงภัทรวัฒน
 รองปลัดเทศบาล
   นางสาวกันยณัฐ    พลอยอยู่ดี
รองปลัดเทศบาล
                                                           
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวจันจิรา สีน้อยขาว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการสำนักปลัดเทศบาล
จ่าสิบเอก พิทยา ค้ำชู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
นางโชติมา พันธุ์โยธี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

นางดาวเรือง ยางไธสง
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวภัฎานินต์ วัชรศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางฐานิต อารยรังศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวฐิติกานต์ เพ็งพะเนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุรีย์   เมืองสง่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์   ประสงค์หิงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัชฎาภรณ์   แก้วแกมทอง
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรา หมายแก้วกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชยา สามเมืองปัก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางรัชดาภรณ์   สมพร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายเกียรติศักดิ์ ลอยมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวพิมลพรรณ   เงสันเทียะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตยา   อ่อนกำปัง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสุภา   ยวนแม
พนักงานจ้างทั่วไป

นางไพรินทร์  กฤษณสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิญญู ทองเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสิทธิโชค บรรจงจัตุรัส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิวัตร ปล้ำกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวันเฉลิม หาระบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุรพล สุขเกษม
พนักงานจ้างทั่วไป
   
นายศราวุธ สังฆะรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
กองคลัง


นายกิตติพงษ์ เรืองแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวดรุณี ปานทองอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพิมภัทรา เตชะตานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางสาวพัชรี ศิริปรุ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวนันท์นภัส ขำโพธิ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร กระเซ็น
พนักงานจ้างทั่วไป
   
นางสาวบังอร พิมพ์จัตุรัส
พนักงานจ้างทั่วไป


กองช่าง
กองช่าง

นางจิตินันท์ สุขีเกตุ
ผู้อำนวยการกองช่างนายยงยุทธ สุภาพรหม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายยุทธพงศ์ กระแจะจวง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวอัญชลี   ขีดสำโรง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางวันวิสา แสงเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุนิษา สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุระศักดิ์   นามใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนาคม ศรีจะบก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชวลิต   หาระบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิรักษ์   อมรวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายปกิจ   ตันสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสรรทัศ  เจียกสูงเนิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวุฒิศักดิ์ คงวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายธันวา วงศ์วาร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกิตติพงษ์ ถอยกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา

นางสาวมัลลิกา จิตรมาส
นักบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอนัญพัทธ์ เจริญไข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนงเยาว์ จินดา
ผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวสุทธินันท์ ครุฑหมื่นไวย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอำภา แปลกใหม่
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปฏิมาพร   ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสมนึก   จุลตะคุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสยาม เต็งผักแว่น
พนักงานจ้างทั่วไป


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพลชเวทย์ โชติสถิตย์ธนากุล
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายกรชตพล สีอาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายสำราญ   สินปรุ
พนักงานขับรถยนต์

นายณรินทร์   สินปรุ
พนักงานขับรถยนต์

นายณรงค์    เกตุใหม่
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพันธ์ศักดิ์   ประสิทธิ์พันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมศักดิ์ สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสายชล    โพรีแจ้ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกฤษณะ หมั่นจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชัยยา สินปรุ
พนักงานจ้างทั่วไป