:::ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมเต็มใจให้บริการ และประสานให้เกิดสุข ช่วยขจัดทุกข์แด่ประชาชนทุกระดับ::  


สายด่วน ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเหตุด่วน 044-352888
     
 
งานทะเบียนราษฎร

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่
่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ และขอเลขที่บ้าน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (ชั้น 1) ช่องหมายเลข 11
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
** ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4424-7667 **

 
     
   
           ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ประชาสัมพันธ์ โครงการมือถือเก่าไป มือถือใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ประกาศการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
   - จัดทำป้ายชื่อชุมชน คนชุม 1 หมู่ 1 บ้านคนชุม
   - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าร้่านก๋วยเตี๋ยวเชื่อมบ่อพักซอยราชครู
ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ 7
   - วางท่อเมนประปาตามแนวถนน หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข ซอยแสนสุข 1/1 ถึง 1/3
    รายละเอียด คลิกที่นี่ >>>>
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4
บ้านวิโรจน์พัีฒนา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กจากโพธิ์กลางวิลล่าออกซอยราชครู หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind
)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้าง
จำนวน 5 โครงการ
   1. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทั้งสองฝั่ง) ซอยไมตรีพัฒนา
ชุมชนไมตรีพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านวิโรจน์พัฒนา

    2. โครงการก่อสร้างท่อเชื่อมเหมืองระบายน้ำ ซอยบ้านลุงแจ่ม ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตะคองเก่า หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

    3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสำเริง-เหมืองระกำ ชุมชนตาลโหรน
โนนตาชูพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านตะคองเก่า

    4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/12 ชุมชนแสนสุข 2
หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

    5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
เชื่อมบ่อพักซอยราชครู ชุมชนแสนสุข 2 หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุข

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการกำหนดราคากลาง
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

  ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้ปฏิบัติิ
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปรุใหญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ งบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1

  คำสั่ง ประกาศ
  แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ
  การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
  รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเืทศบาลตำบลปรุใหญ่
   - สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562
   - ข้อมูลพื้นฐาน
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5
   - การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6
   - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
     ประกาศ
      มาตรฐานการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ
 
 
เกี่ยวกับเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล

  โครงสร้างบุคลากร
  การบริหารงานบุคคล
  เทศบัญญั
  รายงานการเงิน
  ควบคุมภายใน
จัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนงาน
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
  กิจการสภา
ประมวลกิจกรรม
พักผ่อนที่เทศบาลตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรม-ที่พัก
สถานประกอบการ
เช็ค mail
เว็บบอร์ด

ที่ตั้งสำนักงาน

แจ้งข่าวสารการทุจริต / ผังการร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
Link อปท.
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.นม.
เทศบาลตำบลหัวทะเล
  เทศบาลตำบลจอหอ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโพธ์กลาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ [1] [2] [3]
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร [ตัวอย่าง]
สถิติการให้บริการ
การประเมินความพีงพอใจของประชาชน
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 1
แบบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล นบ 2
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
คู่มือสำหรับประชาชน /
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2554
เรื่องน่ารู้
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  การชำระภาษีป้าย
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลประชากร ณ กย 61
 
TV Channel::>
อ่านข่าว:>>
 ไทยรัฐ  คมชัดลึก
 ข่าวสด   แนวหน้า
 เดลินิวส์  ประชาชาติธุรกิจ
 สยามรัฐ  อ.ส.ม.ท
 ฐานเศรษฐกิจ
 ผู้จัดการ  Bangkok Post
   
::LINK ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง::
::ค้นหาข้อมูล::
::จำนวนผู้เยี่ยมชม::

As Seen on TV
Free Web Counter
As Seen on TV
   
ศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการกับสิทธิประโยชน์
รัฐให้อะไรกับคนพิการ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
::Download::
โปรแกรม Acrobat
โปรแกรม Winzip
โปรแกรม Flashget
Thai Meaning
ข่าวรัฐบาลสู่ประชาชน

::Link ต่าง ๆ::
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
แผนที่ทางหลวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการจัดหางาน
ตรวจรางวัลกินแบ่งรัฐบาล